1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby. Prevádzkovateľom týchto internetových stránok je spoločnosť The POP, s.r.o., so sídlom Mlynárska 12, 902 03 Pezinok, IČO: 47 958 821, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 101210/B.

Kontaktné údaje: +421 948 535 300, info@thepop.sk

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť The POP, s.r.o. spracúva, závisí od účelu, na ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.

Jednotlivé kategórie a typy osobných údajov, ktoré spracúvame, vždy závisia od účelu pre ktorý Vaše osobné údaje spracúvame a právneho základu, na základe ktorého ich spracúvame.

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby.

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje, najmä mená, priezviská, tituly, pracovné pozície zástupcov klientov
 • kontaktné údaje, najmä poštové adresy, e-mailové adresy, telefónne čísla
 • iné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na realizáciu zmlúv s odberateľmi / klientmi

3. PRE AKÝ ÚČEL BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ

 • Na uzatvorenie platnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a na účely jej riadneho plnenia oboma zmluvnými stranami.
 • V rámci predzmluvných vzťahov na účely zodpovedania otázok dotknutej osoby zadanej prostredníctvom kontaktného formulára, súvisiacich s poskytovaním služieb.
 • Na účely zasielania informácií o pracovných miestach u prevádzkovateľa, ktoré by mohli dotknutú osobu zaujímať, alebo pri zaradení dotknutých osôb ako uchádzačov do databázy kandidátov.

4. OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PREVÁDZKOVATEĽA

Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov je plnenie jeho práv a povinností v súvislosti poskytovaním jeho služieb vedenia účtovníctva a personálnej a mzdovej agendy. Bez spracovania osobných údajov by Prevádzkovateľ nebol schopný riadne zabezpečiť poskytovanie svojich služieb podľa zmluvy s klientom / odberateľom.

5. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom / odberateľom a po dobu, ktorú vyžaduje slovenská legislatíva.

6. Z AKÝCH ZDROJOV POCHÁDZAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje, ktoré spracúvame, ste nám poskytli napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu ďalšej spolupráce alebo nám ich poskytol náš klient.

7. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu odberateľmi, napr. dodávateľom informačných technológií,
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. Polícii, súdom, orgánom štátnej správy a pod.).

8. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ  v súčasnosti neposkytuje osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 

Dotknutá osoba má podľa príslušných ustanovení Nariadenia nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dotknutú osobu verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétnu dotknutú osobu. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o osobných údajoch, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov ak sa to týka priameho marketingu vrátane profilovania,   
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. e-mailovou správou zaslanou na adresu: gdpr@thepop.sk,
 2. telefonicky (+421 948 535 300) alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať  kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy. 

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť. 

10. MÁTE OTÁZKY?

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: gdpr@thepop.sk, radi Vám ich zodpovieme.

Self-employed

Hesitating to start a self-employment?
Let us show you how simple and beneficial it is.

home-service-1

New businesses

Reliable accounting to help you on your successful journey. The necessary support and benefits to help you start your business.

home-service-2

Existing businesses

More freedom for your business.
Leave your accounting with us.

home-service-3
Top